The Butterfly Button
מה קבלנו מסיני ומה תורה שבעל פה?

שאלה מקטגוריה:

הרמב”ם כותב שכל המחלוקות הם בפירושים מחודשים דהיינו דינים שלא קיבלנו ממשה רבנו אלא נתחדשו בכל דור ודור על ידי בית דין הגדול במידות, אבל לכאורה זה לא מובן כי כן מצאנו מחלוקות לגבי השיעור של האתרוג הכמות של הפרשת חלה הסדר של פרשיות התפילין שזה דברים שכן לכאורה נאמרו למשה בסיני מהו השיעור של החלה מהם סדר הפרשיות מהו שיעור האתרוג מהו גובה הסוכה ועוד רבות הדוגמאות ,אשמח לקבל תשובה תודה ויישר כח

תשובה:

שלום וברכה,

שאלתך שאלת חכם.

הרמב”ם בהקדמתו לפירוש המשנה וכן בפרק א’ הלכה ג’ מהלכות ממרים כתב שבדברים שנמסרו בקבלה אין מחלוקת וכל דבר שיש בו מחלוקת בידוע שלא נמסר למשה בסיני.

וקושייתך ממחלוקת בשיעורים ראיתי שעמד בזה בשולי הגליון – פני מנחם הלכות ממרים פרק א הלכה ג ‘וקצ”ע מיומא פ’. שמא יבא בית דין וירבה בשיעורין, והרי שיעורין הלכה למשה מסיני (סוכה ה’ ב, עירובין ד’ א, ויומא פ’ א, ורמב”ם פי”ד ה”ב ממאכלות אסורות), וא”כ איך תימצא בו מחלוקת, וצריך לומר שהבית דין יאמדו ששיעור כזית הוא פחות ממה שאנו כעת אומדין. אבל בירושלמי פאה פ”א ה”א (ב א) משמע דלמאן דאמר שהשיעורין הלכה למשה מסיני לא שייך שיבא בית דין וירבה, וא”כ יש מהירושלמי ראיה למה שכתב רבינו כאן דהלכה למשה מסיני אין מחלוקת. אלא שאכתי קשה לי איך שייך בזה עצמו מחלוקת אם השיעורין הן הלכה למשה מסיני או לא, אם בהלכה למשה מסיני אין מחלוקת. ועוד מהמשנה ראש פ”ק דביצה בית שמאי אומרים חמץ בככותבת ובית הלל אומרים בכזית, וכן אי’ בעדיות פ”ד מ”א, והרי המחלוקת שם בירושלמי פאה הן אמוראים וזו משנה, ולמאן דאמר שיעורין הלכה למשה מסיני אין בהם מחלוקת [ועי’ צל”ח ביצה ז’: ד”ה אמנם כל זה דרך פלפול, ושו”ת מראה יחזקאל סי’ כ”ז]. ועי’ תוד”ה לומר, יומא ע”ט ב, ועי’ בהגהות מהר”צ חיות יומא פ’. ואכמ”ל ובחידושי בה”י הארכתי [ועי’ שדי חמד כללים מערכת הה”א אות ל”ג].’

ובאמת בשו”ת חוות יאיר סימן קצ”ב האריך הרבה על דברי הרמב”ם וכתב לתמוה עליו מהרבה מקומות וכתב שכתב זה בילדותו בפירוש המשנה ושגה בזה וכבר תמהו עליו שהרי הרמב”ם כתבו גם בספרו. וז”ל שם: ‘דלא כדברי הרמב”ם והוא האמת הברור כשמש בצהרים לא מצד הסברא חלילה רק מתילי תילין גמרות ערוכות כ”ש באשר גם דברי התוס’ כך הם לא נירא ולא ניחת לומר אחר בקשת המחילה מעצמותיו הקדושים ששגה בזה [ומ”מ צ”ע כי גם בספר הי”ד כתב גבי זקן ממרא ריש הלכות ממרים שכל דבר שבו מחלוקת אינו קבלה ממרע”ה וע”כ צ”ל דלא שייך בו שכחה דהא בהא תליא וק”ל] כי ידוע שחיבר פי’ משניות בילדותו כאשר נדפס סוף ש”ס דפוס קראקא וכבר אמר מר בר רב אשי בגיטין כ”ט ע”ב הא דאבא דקטנותא היא וכדמוכח ג”כ ממ”ש שם דחשב הל”מ דבש”ס וכתב דאפשר דכלם הם ואישתמיטתי’ מיני’ כמה וכמה והרי גדול הנביאים טעה ונתעלם ממנו הלכה ובזה לא נפחת חלילה מעלתו כי מי עיור שלא יראה ולא יבין מחיבוריו הפלגת השגתו בכל התורה עם כל שבע החכמות עד שאמרו עליו ממשה עד משה וכו’ וכמו שסיים המליץ הגדול ספרו בחינות עולם. ואמרתי להציג דברי שכתבתי בקונטרסים בענין הזה עם כמה דברים המסתעפים מזה גדולי הערך אשר ראוי לכל חכם לב לשית לבו אליהם אם בעל נפש הוא’. וכדאי לעיין בכל דבריו שם.

והדרך המרווחת בזה וגם רמז לזה החוות יאיר ונמצא ביתר ביאור בדברי הגאון ר’ יהונתן אייבשיץ בספרו פלתי סימן כט שיש הבדל בין הכללים לבין הפרטים. וז”ל שם: ‘בגמרא (מ”ג ע”א) אמרינן שמונה מיני טריפות נאמרו למשה מסיני, וכן כתב הרמב”ם (פ”ה ה”ב). ויש להבין לפי מה שכתב הרמב”ם בהקדמת סדר זרעים (לפני החמשה חלקי דינים בא”ד וזה עיקר יש לך לעמוד על סודו) כי כל מה שלמדו חז”ל מרוחב דעתם ועוצם בינתם בהו נפלה שכחה ומחלוקת, אבל מה שקבלו הלכה למשה מסיני לא יפול בו מחלוקת ושכחה כלל, והן הן דברים כהווייתן תמיד, עיין שם. ואם אלו טריפות הלכה למשה מסיני, הא מצינו בם מחלוקת, חסרון בשדרה (מ”ב ע”ב, אהלות פ”ב מ”ג) בית שמאי ובית הלל, ניקב מרה רבי יוסי ברבי יהודה [מטריף, ותנא קמא] מכשיר (מ”ג ע”א), גלודה נחלקו רבי מאיר וחכמים (נ”ד ע”א), צומת הגידין ונשבר רגליה פליגי וכו’ (ע”ו ע”א – ב’).

ולכן צריך לומר כמו שכתבתי בכרתי (ס”ק ה’) כי לא נמסר למשה מסיני רק כללים [כי] יש שמונה מיני טריפות ומסורת וכו’, וחז”ל הוציאו לאור פרטי טריפות איך ומה וכל טוב אופני הטריפות כפי סדר למודם וחכמתם.’ עי”ש וכן הלך בדרך זו גם המהר”ץ חיות במאמרו תורה שבעל פה.

ובאמת קושייתך קשה שהרי שיעורים אף הם הלכה למשה מסיני וגם בזה לכאורה צ”ל שהשיעור עצמו ביסודו הלכה למשה מסיני אלא ששיעור האתרוג הוא פרט בהלכות האתרוג ובפרט בדיני השיעורים וזה נתון לדעתם וקביעתם של חז”ל.

וראיתי בשם הרב סולובייצ’יק מבוסטון שלא נחלקו אם יש בדבר זה הלכה למשה מסיני מקובלת או לא, שאם היו נחלקים בזה היה הלכה כמי שהייתה בידו קבלה וכוונתו שזה נמסר לכללי ההכרעות במחלוקת ולא נחלקו על עצם ההלכה וצ”ע.

יש בזה עוד דעות בחכמי המחקר ולאחרונה כתב בזה הרב יהושע ענבל בספרו תורה שבעל פה בהוצאת מוסד הרב קוק. ויש הרבה להאריך בזה ומקווה שמראי מקומות אלו יהיו לך לעזר בעיונך בנושא החשוב הזה.

מצורף מאמרו של הרב קלמן כהנא בנושא.

בהצלחה רבה ובהערכה גדולה

רפאל

תורה שבעל פה רמבם הלכה למשה מסיני הרב קלמן כהנא

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד שאלות באותו נושא:

איך אפשר "להתבשם" כדת היום בצורה מיטבית ויעילה?
עוד רגע קט מגיע חג פורים עליז ושמח ואני קצת נבוך הכיצד אוכל לקיים את מצוות היום בצורה מיטבית אך עם מינימום תופעות לוואי ומבלי כל הבחילות וההקאות כמו גם ללא ביטול ברכה”מ ק”ש של ערבית ותפילה בציבור. אציין כי היו שנים בהם אכן הצלחתי לעבור את היום יחסית בשלום...
שאלות בעניין מוות
שלום רב, אני בחור חרדי, למדתי בישיבה ומשתדל ללמוד כל הניתן. לפני כחודש איבדתי את אימא שלי והחלו לעלות המון שאלות. הייתי שמח לשאול ולקבל תשובות מבוססות. 1. האם כבר במעמד הר סיני כאשר היינו שם עם הנשמות התאומות שלנו, היינו גם עם ההורים? ידענו מי יהיו ההורים שלנו? 2....
לסיים את החיים בתקופה הכי טובה?
אני רוצה למות.. ולא בגלל שקשה לי בחיים לא בגלל דכאון או משהו בסגנון אני לא מתכוונת להתאבד ח”ו אבל אני בזמן אחרון התחלתי לחשוב . אני טובה אני עושה הרבה מצוות אבל גם עושה הרבה עבירות אבל בדיוק עכשיו חודש אלול שמעתי שיעורים מרגישה באמת באמת טובה אבל עדיף...
אני חרדה מראש השנה!!
יש לי שאלה שממש מציקה לי. ותודה על הפלטפורמה הנהדרת והיחידה הזאת, הצלת נפשות.. אלול עושה לי חרדה. אבל לא חרדה טובה בעיני, חרדה שאני מפחדת מראש השנה, מפחדת מעונשים, מזה שאומרים אימת הדין, מלשמוע שופר , מזה שקובעים מי יחייה מי ימות וכ’.. ולמען האמת , החרדה הזאת לא...
איך להגיע מוכן לראש השנה?
לקראת ראש השנה אני מרגיש מבולבל, רוצה לעשות סדר ולקחת על עצמי דברים ובנוסף לחזור בתשובה על דברים מסויימים ולעשות דברים. פשוט לא יודע לעשות סדר בדברים, אילו דברים לקחת על עצמי? מה צריך לזכור ולדעת לפני ראש השנה וגם בזמן ראש השנה שדנים את האדם, כשאומרים לעשות תשובה, אף...
מה המשמעות של החיים? בשביל מה אנחנו חיים?
מה המשמעות של החיים? מציק לי שזה החיים, אני לא מוצאת בהם עניין, (יש לי חיים ממש טובים, אני מאוד חכמה, טובה, אוהבים להיות לידי, יש לי הורים טובים, סביבה טובה, יש למשפחה כסף אני דיי מקבלת כל מה שאני רוצה, התקבלתי לעבודה שרציתי, סיימתי תואר במדעי המחשב בהצטיינות, (כאילו...

עידכונים ותשובות בכל דרך שרק תרצו

באימייל
הזינו את כתובת המייל שלכם
בוואצאפ
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
דילוג לתוכן