The Butterfly Button

תנאי שימוש

תקנון אתר “אקשיבה”, מדיניות פרטיות, תנאי שימוש וביטול עסקה (להלן: “הסכם זה”)

 1. כללי
  1. הסכם זה מהווה, בין היתר, מסמך פרטים בהתאם לזכותך לפי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) בקשר עם אתר האינטרנט בכתובת https://akshiva.co.il/ המכונה “אקשיבה” (להלן: “אקשיבה” או “האתר”) שבבעלות עמותת אגודה אח”ת – האגודה לאחריות חברתית תורנית, ע”ר 580593960 מרחוב מבוא חיי עולם 4, ירושלים טלפון 02-9971553 (להלן: “החברה”) וכל הפועל מטעמה/בשמה. כל תנאי מסמך זה יחולו, בהתאמה, גם על משתמש חינמי באתר.
  2. אקשיבה הינו אתר אינטרנט הכולל מאגר מידע מקיף של עצות, טיפים ותשובות לשאלות בשלל נושאים. לחברה מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.
  3. החברה תשלח לכתובת דואר אלקטרוני שיספק הלקוח (להלן: “כתובת הדוא”ל”) את התשובה ותוכל לפרסמה בעילום שם גם באתר. כאשר אתה מוסר מידע באתר/לחברה בכל דרך אחרת, הוא מיועד לאגירה, לאחסון, לפרסום באתר, ואתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בו וכי הנך רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום אתה מקנה לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, לאגור, לשמור, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לבצע בפומבי ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה, באתר ובכל אתר אחר שהחברה תקים, תשתף פעולה עימו או שיחליף את האתר וכן בכל פרסום אחר נוסף של החברה באמצעי תקשורת כלשהו.
  4. בטרם ביצוע שימוש כלשהו באתר עליך לקרוא בעיון את כל הוראות הסכם זה וכן לתקף את אישור הסכם זה (כהגדרת מונח זה להלן). אישור הסכם זה מהווה, בין היתר, אישור קבלת “טופס גילוי” לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, וכן הסכמה מלאה והתחייבות מוחלטת מצידך לאמיתות ולקיום כל ההצהרות, ההוראות והתנאים המופיעים בו.
  5. אישור הסכם זה ייעשה באמצעות אישור חוזר באימייל להודעה אליה יצורף התקנון או באמצעות סימון V בעת שליחת שאלה ו/או פניה באתר (במסמך זה: “האתר”), ליד השורה הבאה:
   1. קראתי את התקנון ואת כל תנאי השימוש ומסמך זה והנני מאשר ומסכים לכל האמור בהם.
  6. החברה רשאית, בכל עת, לשנות את הוראות הסכם זה ובמידת האפשר תינתן הודעה על כך באתר, שבוע ימים לפני שהשינויים יכנסו לתוקף. מומלץ לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר, על-מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.
  7. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה, היקפם וזמינותם של התכנים והמידע הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופיו של האתר ובשינויים הטכנולוגיים המתרחשים מעת לעת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. כמו כן החברה רשאית לערוך מעת לעת שינויים, תיקונים או מחיקה של מידע המפורסם באתר, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר אינה מתחייבת, אפוא, שמידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם באתר גם בהמשך.
  8. החברה רשאית, בכל עת, להחליט על הפסקת פעילות האתר, באופן חלקי או מלא, או לשנות את מהותו. במידת האפשר תינתן הודעה על כוונה לעשות כן וההודעה תפורסם בעמוד הבית של האתר.
  9. הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מופנה כמובן לגברים ולנשים כאחד.
  10. הינך מתחייב כלפי החברה כי יש לך הסמכות להתחייב כלפיה וכלפי שותפיה, עובדיה וסוכניה בכל חיוביך לפי הסכם זה, וכן יש בידך הרשות והסמכות לפי הוראות כל דין להשתמש באתר.
 2. אספקת השירות והיעדר אחריות
  1. השירות הינו כאמור מענה לפניות ו/או שאלות המשתמש (להלן: “השירות”).
  2. “שירות” הוא מעשה או מחדל כלשהם בקשר עם השירות או כל ייעוץ בקשר עימו, מכל סוג שהוא.
  3. קבלת השירות נעשית מתוך ידיעה והבנה מצידך כי החברה אינה יכולה לערוב להצלחה או לרכישת ידע והדבר תלוי בך ובפעולות שתעשה במסגרת השירות. החברה מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע המתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע המפורסם באתר, לרבות בתשובות לשאלות שהועלו על-ידי משתמשי האתר או בכל מדור אחר באתר. התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה. המידע והתכנים המתפרסמים באתר אינם מתפרסמים תמיד מטעמה של החברה, והיא אינה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. המידע מן הסוג המתפרסם באתר איננו תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת. ככל שאתה סבור כי מידע כל שהוא שגוי נשמח אם תודיענו דבר באמצעות אפשרויות הקשר שבאתר.
  4. קבלת השירות נעשית על אחריותך בלבד. אין החברה אחראית על תוכן השירות, טיבו של השירות בעיניים סובייקטיביות, יעילותו, התנהגות ושירות של צדדים שלישיים לרבות משיב התשובה, הצלחת המשתמש בכל עניין.
  5. החברה וצדדים שלישיים עימה היא קשורה לצורך אספקת השירות (בהסכם זה: “הצדדים השלישיים”) לא יהיו אחראים בשום אופן ובשום צורה, לא ישירה ולא עקיפה, לכל מעשה או מחדל שנעשה על ידך או על ידי מאן דהוא, גם אם קרה הדבר בקשר עם שימוש במוצר, במישרין או בעקיפין.
  6. החברה והצדדים השלישיים לא יהיו אחראיים לכל נזק, מכל סוג ואופן שהם, גם אם ייגרם (חלילה) כתוצאה מקבלת השירות, מהקריאה באתר, פעולה על פי או בעקבות או לאור התשובה/ות שבאתר ו/או שהתקבלו במייל, ו/או קשר עם המשיב באופן ישיר או עקיף.
  7. החברה והצדדים השלישיים אינם מתחייבים לתוצאות כלשהן בעקבות קבלת השירות, ולא תעמוד לך כל טענה במקרה שלא יושגו תוצאות להן ציפית, לרבות גם לא בגין מאמץ או זמן או ממון שהקדשת וכיוצא באלה.
  8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל מקרה לא תעלה אחריות החברה והצדדים השלישיים ביחס לכל נזק או עילת תביעה אחרת, מכל סוג שהוא, על הסכום ששילמת בפועל לחברה תמורת השירות.
  9. באתר עלולות להתפרסם פרסומות מסוגים שונים ו/או מידעים מסחריים אחרים, הנמסר לאתר לפרסום או מוטמע בו באמצעות גופי פרסום אחרים, לרבות בקול, טקסט או תמונות. אין הדבר מהווה המלצת החברה או עידודה לרכישת שירותים או מוצרים המוצעים למכירה/לרכישה, ואין הדבר מטיל על החברה כל אחריות לכך. החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת האתר אינה צד לכל עסקה כזאת והיא לא תשא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן.
  10. השימוש במוצר וכל דבר הנלווה לכך אינם מהווים ייעוץ מכל סוג שהוא, ואינם מהווים תחליף לאבחון מקצועי או ייעוץ מקצועי או שירות מקצועי אחר. המוצר וכל אינטראקציה עם החברה והצדדים השלישיים לא ישמשו או יהוו תחליף לחוות דעת מקצועית ביחס לעניינים אישיים, לימודיים, חינוכיים ואחרים, ואין בשימוש במוצר כדי להוות אבחנה או המלצה מכל סוג שהן.
  11. השימוש במוצר יהיה כפוף להצהרות או לתנאים או הנחיות נוספים העשויים להתפרסם על ידינו מעת לעת, שיתפרסמו באתר או בהודעות דואר אלקטרוני שתישלחנה אליך. הינך מתחייב להיכנס אל האתר מפעם לפעם או אל תיבת הדואר האלקטרוני שלך בכדי להתעדכן בהתאם. הינך מאשר כי תישלחנה אליך הודעות שונות באמצעות דואר אלקטרוני או אמצעים סלולריים, אשר תכלולנה, בין היתר, פרסום מוצרים ושירותים. ככל שאינך מעוניין לקבל הודעות כאמור או אם תהיה מעוניין בעתיד להפסיק לקבלן, תוכל ליידע אותנו על כך באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: info@akshiva.co.il ומשלוח דברי פרסומת (בלבד) יופסק עם קבלת הודעתך כאמור, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. יובהר, כי בעוד שאין אנו גובים תשלום עבור הודעות או מסרונים, ייתכן כי מפעיל הרשת הסלולרית שלך עשוי לגבות תשלום עבור קבלת הודעות, נתונים ודמי תשלום אחרים, ובמקרים כאמור אתה תישא בתשלומים אלה.
  12. החברה והצדדים השלישיים משתדלים לספק ללקוחותיהם מידע נכון, שלם ומעודכן, אך הם אינם ערבים לדיוקו, שלמותו או עדכניותו של מידע כאמור, זאת מעבר לכך שממילא הם אינם אחראים לכל נזק שינבע מתוך הסתמכות על מידע כאמור.
  13. החברה והצדדים השלישיים לא יהיו אחראים לנזק, שייגרם מגלישה או שימוש במוצר או באתר, מכל סוג שהוא. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים וזאת כשירות בלבד לגולש. אין לראות בהפניה לאתרים אחרים אישור או המלצה כלשהם ביחס לאתרים אלה או ביחס למידע או תכנים או מוצרים או שירותים המופיעים או נגישים באמצעותם, והשימוש באתרים אחרים אלה, לרבות גם קבלת מידע, תכנים מוצרים ושירותים מהם, הינם על דעת הגולש ובאחריותו הבלעדית.
  14. החברה והצדדים השלישיים אינם מתחייבים כי הפונקציות הנכללות באתר תפעלנה ללא-הפרעה או ללא טעות או כי פגמים יתוקנו או כי אתר או האפליקציה או השרתים המאפשרים פעולתם הינם או יהיו נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. כמו כן הם אינם מתחייבים ואינם מציגים מצגים כלשהם לגבי השימוש או תוצאות השימוש במוצר או בחומרים המצויים באתר או באפליקציה, לרבות לא בכל הנוגע לנכונותם, דיוקם, אמינותם או כל מאפיין ותכונה אחרים שלהם.
  15. החברה תהיה רשאית להפסיק או להגביל תכונות או גרסאות של האתר וכן להפסיק או להגביל את סוג המכשירים בהם יתמוך או לבצע פעולות תחזוקה אשר ייתכן שיובילו להפרעות, עיכובים או שגיאות.
  16. באחריותך הבלעדית ועל חשבונך בלבד לדאוג לכל ציוד שיידרש לשם שימוש במוצר, לרבות גם מחשב, חומרה, טלפון חכם, תוכנות, מודם ושירותי תקשורת וכיו”ב.
  17. שירות לקוחות או ייעוץ מכל סוג שתבחר החברה לתת, אם תבחר, ייעשו כהטבה בלבד לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תהיה מחויבת לספק את אלה ולא תישמע כל טענה בקשר עימם מצד הלקוח.
  18. במידה שתבחר לקבל מאת החברה דבר מה שאינו נכלל בעסקה תידרש לשאת בתשלום נוסף לחברה.
  19. הוראות פרק זה הינן הוראות יסודיות בהסכם זה והן תנאי מקדים לכל שימוש במוצר על ידך.
 3. מדיניות פרטיות
  1. הפרטיות של המבקרים באתר חשובה לחברה מאוד, והיא מחויבת לשמירה עליה. המדיניות הזו מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם.
  2. ההסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתר, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתר.
  3. ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש: מידע על המחשב שלך, כולל כתובת ה-IP, מיקומך הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה; מידע על הביקורים והשימוש שלך באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודי האתר השונים, ולולאות המעבר שלכם באתר; כתובת הדואר האלקטרוני שלך שהזנת ברישום לאתר; כל מידע שאתה מזין בזמן השימוש בשירותים באתר; מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתה משתמש בו; מידע שקשור לכל דבר שאתה רוכש, שירותים בהם אתה משתמש, או העברות שאתה מבצע באתר, הכולל את השם שלך, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטי כרטיס האשראי שלך; מידע שאתה מפרסם באתר בכוונה לפרסמו באינטרנט, שכולל את שם המשתמש שלך, תמונות הפרופיל, ותוכן התגובות שלך; מידע שנכלל במסרים שאתה שולח לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר, כולל תוכן המסר והמטא-דאטה שלו; כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתה שולח אלינו.
  4. לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו.
  5. בפרטים אישיים שנמסרו דרך האתר ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלך למטרות הבאות: ניהול האתר והעסק; התאמה אישית של האתר עבורך; לאפשר לך להשתמש בשירותים הזמינים באתר; שליחה של מידע/מוצרים/שירותים שרכשת באמצעות האתר; שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליך, ואיסוף תשלומים ממך; לשלוח לך הודעות מסחריות שאינן שיווקיות; לשלוח לך התראות בדואר אלקטרוני שביקשת באופן ספציפי; אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשי האתר לצד שלישי (אבל צד שלישי זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע); טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידך או נוגעות אליך וקשורות לאתר או למוצר; לצורך שמירה על האתר מאובטח ומניעת הונאות; אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר); ושימושים אחרים.
  6. אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד שלישי שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד שלישי אחר.
  7. החברה עשויה למסור את הפרטים האישיים שלך לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלה, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות בהסכם זה.
  8. אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל חברה בקבוצת החברות של החברה (חברות בת, חברת גג וחברות הבת שלה) במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.
  9. החברה עשויה למסור את הפרטים האישיים שלך: לפי מה שנדרש על פי חוק; בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי; על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותיה המשפטיות של החברה (כולל אספקה של מידע לאחרים למניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי); לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של החברה או של כל עסק או רכוש שהחברה רוכשת (או שוקלת לרכוש); ולכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית משפט או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית משפט או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה. למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד שלישי.
  10. ייתכן שמידע שהחברה אוספת יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים, על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו.
  11. ייתכן שמידע שהחברה אוספת יועבר למדינות, להן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את המצוינים בהסכם זה.
  12. פרטים אישיים שאתה מפרסם באתר או מוסר לפרסום באתר עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. החברה לא יכולה למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים.
  13. אתה מביע הסכמה להעברות הפרטים האישיים המתוארות בפרק זה.
  14. פרק זה מפרט את תהליך ומדיניות שמירת הנתונים, המתוכננים לעזור להבטיח שהחברה נענית לחובות המשפטיות הנוגעות לשמירה ולמחיקה של פרטים אישיים.
  15. פרטים אישיים שהחברה מעבדת עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה או מטרות אלה.
  16. החברה תנקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלך.
  17. אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתה מספק בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש). בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
  18. כל ההעברות הכספיות הממוחשבות שיבוצעו דרך האתר יהיו מוגנות באמצעות טכנולוגיית הצפנה.
  19. אתה מכיר בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, והחברה ללא יכולה להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.
  20. אנא הודיעו לחברה אם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שלך.
  21. האתר עושה שימוש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיה יכולה להיות מכל סוג וייתכן שתאוחסן בדפדפן שלך ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; או שתפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלך, כשתסגור את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שהחברה מאחסנת והנוגעים אליך יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות.
  22. חלק ניכר מהאתרים או הדפדפנים מאפשרים לכם לסרב לשימוש בעוגיות.
  23. למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.
  24. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.
 4. קנין רוחני
  1. האתר, המוצר, וכל התכנים, הנתונים, המידע, העיצובים, השמות המסחריים והסמלילים שיהיו מצויים באלה, וכן הסכם זה, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה, ומהווים, בין היתר, “יצירה ספרותית” כמשמעותה בחוק זכות יוצרים, תשס”ח-2007 ו”סוד מסחרי” כמשמעותו בחוק עוולות מסחריות, תשנ”ט-1999. אסור להעתיק או להעביר או לפרסם או לשווק או לתרגם או לחשוף בפומבי או לחקות או להפיץ או למכור או לבצע דה-קומפילציה או הנדסה חוזרת וכל כיו”ב ביחס לכל דבר הקשור בהם. הפרת איסור זה תהווה פגיעה בזכויותיה של החברה לפי כל דין ולפי הוראות הסכם זה ותזכה את החברה בכל סעד העומד לרשותה.
  2. החברה אינה מעבירה לידיך כל זכות בשום דבר שהוא, לרבות לא במידע או חומר שתהיה רשאי להוריד למחשבך האישי וכיו”ב, אלה ייוותרו בבעלותה המלאה והבלעדית של החברה ולכל היותר תהיה לך הרשות להשתמש בהם בלבד בכפוף להוראות הסכם זה.
  3. החברה איננה מבטיחה כי משתמשים אחרים פועלים או יפעלו על פי תנאי הסכם זה והיא לא תהיה אחראית לנזק כלשהו העלול להגרם בשל כך.
 5. התיישנות תביעות
  כל עילת תביעה שתהיה לך בקשר עם שימוש במוצר או בקשר עם הסכם זה או כל דבר שבוצע או לא בוצע בעקבותיו וכל כיוצא באלה, תתיישן בתוך שנה אחת (1) ממועד היווצרותה בפועל אף אם לא תהא ידועה לך באותו מועד, ואתה תהיה מנוע לצמיתות מלתבוע בגינה. הוראה זו הינה בגדר “תקופת התיישנות מוסכמת” לפי סע’ 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

 

 1. הפרה ותרופות
  1. באם תפר הוראה מהוראות הסכם זה לא תעמוד לך כל טענה ו/או זכות וכל כיו”ב כנגד החברה
  2. הינך מתחייב בזאת לשפות באופן מלא את החברה או כל צד שלישי שעימו היא משתפת פעולה בגין כל הוצאה שתיגרם באופן ישיר או עקיף בעקבות הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידך, לרבות גם הוצאות משפטיות, שכר טרחת עורך דין וכל כיו”ב, לאלתר עם קבלת דרישה כאמור.
 2. שונות
  1. כל איסור החל עליך לפי הוראות הסכם זה אסור לך לסייע או לאפשר לצד שלישי לבצעו.
  2. במקרה שבו יכריע בית משפט מוסמך שסעיף כלשהו בהסכם זה אינו תקף מכל סיבה שהיא, ייראו את אותו סעיף כאילו נוסח מלכתחילה באופן שישקף ככל האפשר את הכוונות המקוריות של הצדדים. יתר הוראות הסכם זה יישארו בתוקפן.
  3. החברה בלבד, תהיה רשאית להמחות את חובותיה וזכויותיה לפי הסכם זה לצד שלישי, ובמקרה כאמור לא יישאו הן באחריות כלשהי עוד כלפיך.
  4. לחברה תעמוד זכות קיזוז כלפיך אולם לא להיפך.
  5. על הסכם זה וכל הנובע ממנו ו/או כל הקשור בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  6. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות ירושלים ותל-אביב יפו, במדינת ישראל, ולהם בלבד.
  7. ככל שתבחר החברה שלא לעשות שימוש בזכות כלשהי העומדת לה לפי הוראות הסכם זה או לפי הוראות כל דין לא יחשב הדבר לוויתור או שיהוי מצידה והיא תהיה רשאית לעשות שימוש בכל זכות העומדת או שתעמוד לה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  8. ככל שתתקיים סתירה או אי-התאמה בין האמור בהסכם זה לבין האמור במקום אחר כגון האתר, הודעת דואר אלקטרוני וכיו”ב, הקובע יהיה האמור בהסכם זה, למעט אם במקורות האמורים נאמר במפורש אחרת.

עדכון אחרון: 08/08/2021

עידכונים ותשובות בכל דרך שרק תרצו

באימייל
הזינו את כתובת המייל שלכם
בוואצאפ
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
דילוג לתוכן