The Butterfly Button
מעמד הנערה מול הנער בתורה

שאלה מקטגוריה:

אני בחורה חרדית בת 15 אוהבת את הקב”ה ואת התורה אבל מפריע לי שאני נחשבת בתורה סוג ב.

כשאני קוראת בפסוקים על פרשת אמה עבריה לא פשוט לי,

למה לאבא מותר למכור את הבת שלו מגיל מאוד קטן ואת הבן אסור?

תשובה:

לשואלת היקרה,

קראתי בעניין רב את שאלתך החשובה המלמדת על כנות, אומץ ומחשבה ישרה וברצוני לומר לך שגם אני התחבטתי רבות בשאלות מעין אלו ואני חושב שנגעת בשאלתך הקצרה בסוגיה חשובה ורחבה הראויה להילמד ברצינות ובעומק.

את צודקת בדברייך שעל פי דין תורה אין אדם מוכר את בנו לעבד, אך זו אינה ההבחנה היחידה בין איש לאשה בפרשה זו. האשה גם אינה נמכרת לשפחה בגניבתה ואף אינה מוכרת עצמה לשפחה בניגוד לעבד עברי. אף אם אין האב מוכר את ביתו, מציאתה ומעשי ידיה שייכים לו לפי דין תורה, בניגוד למציאת בנו שכשאינו סמוך על שולחנו אין מציאתו שייכת לאביו אלא לעצמו.

לא רק בדינים אלו אנחנו מוצאים הבדל בין בנים לבנות אלא אף בדינים אחרים בתורה כמו דין הירושה שאין הבנות יורשות במקום בו יש לאב בנים וכן בפרשת ערכין בסוף חומש ויקרא שערך של אשה פחות מערך של איש וכיוצא בזה בעוד מקומות.

דינים כיוצא באלו מעוררים באדם מוסרי בן זמננו האמון על ערך השוויון בין המינים, תחושת חוסר נוחות עמוקה. אולם עלינו להבין כי ישנם שינויים מרחיקי לכת שאנחנו עדים להם במעמדה של אשה ואלו נובעים לא רק משינוי מוסרי וערכי אלא גם משינויים ממשיים בדפוסי העבודה, בחינוכן של נשים ושינויים טכנולוגיים ואחרים בעידן המודרני. כלומר, המצב של נשים בזמננו שונה מאוד מהזמן בו ניתנה התורה לישראל הן מהבחינה המשפטית והכלכלית והן מבחינת תפיסתן העצמית ומצבן הרוחני. את יכולה לראות היום נשים מורות ומחנכות בעלות ידע רב בתורה ובחכמה, נשים מלומדות ומנהלות בכירות וכיוצא בזה.

אני חושב שהדרך המרווחת לאדם הנבוך בן זמננו, היא להעמיק ולהבין את רצון התורה, את כוונתה ומטרתה ואת הדרכתה הנכונה באמצעות העיון במכלול דברי התורה וההקשבה לדברי ההלכה והמוסר של חכמי הדורות.

התורה ניתנה לישראל לפי מצב העניינים בו הם היו ולפי היכולת שלהם לקלוט ולהבין את התורה ובלשון חז”ל ‘דברה תורה כלשון בני אדם’. כלומר, התורה דברה למציאות נתונה וכפי שכותב הרמב”ם לגבי הקרבנות שלא היה ניתן להסיר את ישראל מהעבודה זרה שהייתה רגילה בזמנם ללא פרשת הקרבנות. מסירת התורה לישראל איננה רק בתורה שבכתב אלא גם בתורה שבעל פה והתורה שבכתב מתפרשת ומתבררת על ידי חז”ל מוסרי התורה. אף תקנות והלכות רבות נאמרו על ידי חז”ל ועל ידי גדולי הרבנים שבכל דור ודור בהתאם לצרכים ולאתגרים המשתנים.

דוגמא אחת לשינוי גדול שחז”ל עושים בהלכות אלו, זו ההלכה שנאמרה בתלמוד בבלי (מסכת קידושין דף מא.) בניגוד לדין התורה שאדם יכול לקדש את ביתו ‘אסור לאדם שיקדש את בתו עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה’ וכך כתב הרמב”ם בהלכות אישות פרק ג הלכה יט ‘ואף על פי שיש רשות לאב לקדש בתו כשהיא קטנה וכשהיא נערה לכל מי שירצה אין ראוי לעשות כן אלא מצות חכמים שלא יקדש אדם את בתו כשהיא קטנה עד שתגדיל ותאמר בפלוני אני רוצה’. כלומר, למרות שמהתורה האב רשאי לקדש את בתו כשהיא קטנה לכל מי שירצה, מכל מקום אמרו חז”ל שאין ראוי לעשות כך.

כיוצא בזה, התורה הגבילה את מכירת העבדות ואף חז”ל אמרו שאסור למכור את הבת אלא אם כן לא נותר לאדם דבר למכור. ובתלמוד בבלי גיטין מ”ה אמרו שאין אמה העבריה נוהגת בזמן הזה.

דוגמא נוספת להבדלים התלויים בזמן ומקום בנוגע למעמדן של נשים ניתן ללמוד מתוך דברי ההסבר של הגמ’ במסכת נדה דף מ”ה: להבדלים בין בנים לבנות ‘מתוך שהתינוק מצוי בבית רבו נכנסת בו ערמומית תחילה’ ובתוס’ שם ‘אפילו אין לו רב, רגיל לצאת ולבוא ומתפקח יותר’. הבדלים אלו תלויים בזמן ומקום וכיום שבנות לומדות בבית הספר ויוצאות לחוץ אז הבדל זה משתנה.

העיקרון שאני רוצה להצביע עליו הוא שהתורה וההלכה אינם עומדים במקום אחד וההלכה מלשון הליכה מורה לאדם כיצד ללכת וכיצד לנהוג. עלינו להאזין לקול הפנימי של מוסר התורה דרך התורה שבכתב ודרך התורה שבעל פה כפי שנמסרה לחכמי ישראל ומתוך זה נדע להתנהג בדרך הראויה.

כוחה של ההלכה והתורה היא ביכולתה להורות דרך כיצד לעבוד את ה’ בתוך החיים ודרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אסור על פי ההלכה לאב למכור את הבת לאמה עבריה ואף לא לקדש את בתו בלי שתרצה בכך. אדם שיעבור על זה וימכור את ביתו לאמה הרי הוא עובר על דברי תורה.

לכן, שאלתך הנכונה המצביעה על גישה מוסרית מעמיקה, עולה בקנה אחד עם תפיסתם של חז”ל ורבותינו. התורה שניתנה לעם ישראל לפני למעלה משלושת אלפי שנה, מטרתה להורותנו את הדרך הטובה והנכונה ולהוביל אותנו להיות ישרים ומתוקנים. כאשר אנחנו ניגשים ללמוד סוגיה זו, עלינו להבין מצד אחד את המצב והנוהג שעליו דברה תורה, ומצד שני עלינו להבין את עומק כוונת התורה ומטרתה ולא להורות הוראה מתוך הפסוקים ללא הכוונתם של חז”ל ושל בעלי ההלכה.

לסיום, אני רוצה שוב להביע הערכה על האומץ לחפש ולשאול ולברך אותך שתזכי לפתח את הכישרונות והיכולות שלך בהתאם לשאיפותייך ושתזכי להיות מחוברת לתורה באהבה ובשמחה כל ימיך.

אם יש צורך בהבהרות נוספות של הדברים, אשמח להיות לך לעזר.

בהצלחה רבה

רפאל

refael.kroizer@gmail.com>

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

3 תגובות

 1. אז מה ההבדל?
  היום זה לא נחשב מוסרי למכור את הבת לאמה
  וגם היום זה לא נחשב מוסרי לצאת נגד משכב זכור.
  אז בגלל שהעולם התקדם וכו’ נתיר את משכב זכר?
  למה אפשר לשחק בחוקי התורה ולהגיד זה היה שייך לפעם וזה בסדר להשאיר, את זה “דיברה תורה בלשון בני אדם” שהיו באותה תקופה ,וזה עדיין תקף?
  מה ההבדל בין זה לבין הרפורמים?
  הרי “זאת התורה לא תהיה מחולפת” והתורה היא נצחית , בניגוד למוסר האנושי העולמי שמשתנה מידי עשרות או מאות שנים.

 2. אי אפשר לשחק בחוקי התורה ח”ו אבל התורה איננה רק התורה שבכתב אלא גם התורה שבעל פה והתורה נמסרה לחכמי ישראל המעתיקים את מסורת ההלכה איש מפי איש עד משה מסיני. אי אפשר לנופף בפסוקים ולרצות להבין את מלוא המשמעות שלהם רק דרך העיניים שלנו אלא צריך להאזין למלוא המסורת של התורה שבעל פה באמצעות הקשבה לשלשלת מסירת התורה של רבותינו מעתיקי השמועה.
  התורה נצחית ואיננה מוחלפת וכוח נצחיותה טמון בהיותה נמסרת איש מפי איש במסורת ולא רק בתורה שבכתב. הרפורמים התנתקו מההלכה וממסורת הפסיקה של חכמי ישראל אולם כל מי שעושה כמו ‘השולחן ערוך’ ועל פי גדולי התורה איננו עושה נגד המוסריות ודרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.

 3. אדם שמאמין בבורא עולם לא רלוונטי השאלה שאותה בחורה שאלה .
  היות ומי שמאמין בבורא עולם שהוא אין סוף מבין שאנו כמוגבלים לא יכולים להבין את עומק רצונו יתברך .
  דבר נוסף ההגדרה סוג א וסוג ב היא הגדרה לא נכונה , היות והסיווג לא נקבע על ידי אדם אלא על ידי בורא עולם ועל כן ההבדל בין בת לבן לא קשור לסיווג של האדם , היות ואצל בורא עולם כולם שווים , וזה שמותר למכור ביתו לאמה עבריה ולא בן אין לזה קשר לסיווג כזה או אחר .
  לאדם מאמין אין את המושג סיווגים בבני אדם לכל אדם יש את תפקידו בעולמו למלאות את רצון הבורא שבחכמתו האין סופית שלא מושגת לנו קבע את חוקי הבריאה כפי שכתב בתורה , ואין לזה קשר לסיווג כזה או אחר .
  ההבדל שיש בין בני האדם הוא לא בסיווג אלא כמה הם מקיימים רצון הבורא וממילא כמה מאיר להם בורא עולם דרך הנשמה .
  ועל כן כל שאלה על הבורא מראה על חוסר אמונה בבורא עולם ועל חוסר הבנה מיהו בורא עולם
  עצן הרצון להבין למה בורא עולם כך עשה ולא אחרת זה מלמד על זה שאותו השואל לו הוסבר לו או לאל מד מהי אמונה.
  ועל כן כל מי שמנסה להסביר בשכל את רצון הבורא חוטא למטרה ולתכלית של מעמד הר סיני שעם ישראל אמר נעשה ונשמע , המשמעות של נעשה ונשמע שאנו מקבלים לעשות את רצון הבורא בכל מצב ללא ידיעה קודם מהו רצונו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד שאלות באותו נושא:

חלוקת התפקידים בזוגיות לא נראית לי הוגנת
ראשית תודה על אתר שעונה בדיוק על מה שצריך הציבור החרדי ופותר הרבה ספקות פנימיים . ומכאן לשאלתי: חשוב לי להדגיש שאני מסתכלת על העולם בעיניים של צדק ושויון ולכן יש לי שאלה שלא ברורה לי . לפני דור או שניים היה ידוע שהתפקיד של האישה זה לבצע את צרכי...
התלבטויות של בעלת תשובה על תפקיד ומעמד האישה
אני בעלת תשובה בשנות ה40 חזרתי בתשובה לפני 20 שנה. יש שאלה שמאוד מעסיקה אותי, בעצם כבר הרבה מאוד שנים, היא לגבי תפקיד ומעמד האישה ביהדות. יש לי תחושות מאוד קשות בנושא. ועד עכשיו לא הרגשתי שיש לי את מי לשאול. כי אם אפנה לארגוני התשובה למיניהם הם יספקו לי...
הרבה שאלות שמציקות לי על היחס לנשים בתורה וביהדות
שלום וברכה, כבר הרבה זמן שאני רוצה לכתוב לכם את זה, מקווה שזה לא יומרני מידי, אני כועסת על ה, אפילו מאד, פעם אפילו הייתי בטוחה שהוא לא אוהב אותי, אז עזבתי כל מה שקשור לדת שנאתי הכל אבל ברוך ה חזרתי אך משהו בהשקפה שלי באמונה עדיין לא הכי...
אני בטוחה בכך שנשים הן נחותות!
אתחיל בכך שכתשובה לא תעזור לי העצמה נשית, זה ממש לא הכיוון, שמעתי מספיק דברים מקסימים על נשים בחיי, אבל מה לעשות, בסוף אני חיה מגיל 0 עם נשים, ובגוף של אישה, ואני יודעת את ההגדרות לצערי בצורה מדוייקת. השאלה שלי היא כזו- מה היה העניין לברוא בכלל את הנשים?...
יש בי התנגדות גדולה למצוות הטהרה
שלום, אני בת 30, נשואה לאיש מקסים ומיוחד ויש לנו שני ילדים. לא בטוחה שהשאלה שלי מתאימה לפורום הזה אבל אנסה. כבר מאז שהתארסנו הייתה לי חסימה גדולה וסוג של אנטי גדול לכל הנושא של טהרת משפחה. קשה לי מאוד לקבל ולהכיל את אורח החיים הזה ואת כל מה שמתחייב...
רוצה להגשים את עצמי ומרגישה שאני לא יכולה כי אני אישה חרדית
שלום מרגיש לי שהשקפת העולם בציבור החרדי פוגעת בי כאישה שאני לא יכולה לעשות דברים מסויימים ולא מסוגלת כי אני אישה וכי אני אמא. שאני אמורה להקריב את כל חיי למען הבית והילדים שאני אמורה לעבוד עד כלות בעבודה לא מספקת אבל שתהיה טובה כדי לחזור מוקדם לבית ושם לעבוד...

עידכונים ותשובות בכל דרך שרק תרצו

באימייל
הזינו את כתובת המייל שלכם
בוואצאפ
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
דילוג לתוכן