The Butterfly Button
השפעת מעשי הילדים על הוריהם המנוחים

שאלה מקטגוריה:

שלום רב,
שמעתי פעם שכאשר ילד להורה שנפטר עושה עוון ההורה משלם על כך בעולם הבא וכך בעצם גם לאחר שהאדם נפטר הוא יכול להיענש בעולם הבא אם הילד שהשאיר בעולם הזה חוטא.
בהתאם לכך יש לי 2 שאלות:
אחת האם הדבר נכון? האם בעולם הבא הורים נענשים על מעשה ילדיהם וכך למשל הורה שחינך את ילדו בניגוד לדת ייענש בעולם הבא בכל פעם שלמשל הילד מחלל שבת?
שאלה שניה ומאוד חשובה עבורי, האם בהנחה שהדבר כך האם לא עדיף לאישה חילונית שלא להביא ילדים כיוון שבעולם הבא במקום לשלם רק על העוונות שהיא ביצעה בעצמה היא תשלם גם על העוונות של צאצאיה החילוניים? (בהנחה שהילדים אינם חוזרים בתשובה)?

תשובה:

שלום לך

1. כתוב בתורה בחומש דברים פרק כד ‘לֹֽא־יוּמְת֤וּ אָבוֹת֙ עַל־בָּנִ֔ים וּבָנִ֖ים לֹא־יוּמְת֣וּ עַל־אָב֑וֹת אִ֥ישׁ בְּחֶטְא֖וֹ יוּמָֽתוּ’ ופשוטו של פסוק אומר שכל אדם נענש בחטאיו ולא בחטאי ילדיו או בחטאי הוריו.

למרות זאת יש משמעות והשפעה של מעשי הילדים על שכרם של הוריהם גם בעולם הבא. כמו שמצאנו לגבי זכות אמירת קדיש על ידי הילדים במסכת כלה רבתי פרק ב’ והובא בראשונים (מחזור ויטרי קמד, אור זרוע ב’ נ’), שעל ידי אמירת קדיש ודברי תורה של הבן ניצל אביו מדין גיהנום ובשו”ת הריב”ש כתב שמכאן המקור למנהג שהילדים אומרים קדיש לזכות הוריהם לאחר פטירתם.

וכן הובא בילקוט שמעוני פרשת תולדות רמז קי, שאברהם אבינו ניצל מכבשן האש בזכות שייולד ממנו יעקב, שהאבות עטרה לבנים והבנים עטרה לאבות. וכמאמר הכתוב במשלי כג ‘בני אם חכם לבך ישמח ליבי גם אני’.

וכתב עוד בספר חסידים (מרגליות) סימן אלף קעא ‘כך אמר הקדוש ברוך הוא ברא מזכי אבא כגון שהאב חוטא ונותן את בנו ללמוד תורה ומעשים טובים הואיל וע”י האב זכה הבן ברא מזכה אבא ואם האבות צוו לבנים לעשות דברים לאחר מותן הרי כשעשו הבנים כאלו יעשו האבות. ומכאן תקנו שנודרין צדקה שייטב לאותן שכבר מתו’

כלומר, שהורים המחכים את ילדיהם בדרך טובה נחשבים מעשיהם הטובים כאילו האבות עשו זאת שהם גרמו לזה בחינוכם ומקבלים על כך שכר.

כיוצא בזה יש בפוסקים (מגן אברהם סימן רכ”ה ס”ק ד’) על המנהג לברך ברכת ‘ברוך שפטרני מעונשו של זה’ בהגיע הבן למצוות, שיש שפירשו שהכוונה שלאחר שהילדים מגיעים לגיל מצוות אין האב נענש בגלל מעשיהם ומוכח שסברו שהאב נענש בעוון ילדיו הקטנים, אולם כל זה רק עד שהילד גדל וכן אין הכוונה שמעשה העבירה של הקטן מתייחס לאב אלא שאם ההורים מחנכים את הילד לדברים לא טובים או שאינם ממלאים את חובתם החינוכית כראוי, הרי יש להם חלק במעשי הילד והאריך בזה הגאון הרב עובדיה יוסף בשו”ת יביע אומר אורח חיים חלק ו’ סימן כ”ט ויש להאריך בזה האם זה דווקא על האב או שזה שייך גם על האם, שהרי האם כאשר יש אב פטורה ממצוות חינוך שהטילוה בעיקר על האב, (ובמדרש המובא בראשית חכמה שער היראה ובכף החיים סימן רכ”ה אות י”ד כתוב שאם אביו ואמו לא הדריכהו בדרך טובה מענישים אותם) אבל וודאי שמידה טובה כאשר האם מחנכת את ילדיה בדרך טובה הרי שכרה הרבה מאוד.

כמו כן העניין של השפעת מעשי הילדים על שכר ההורים בעולם הבא, מוסבר על ידי המהר”ם חלאווה בתשובותיו סימן י”ז, שבאופן עקרוני לא יכול להשתנות דינו של האדם לאחר פטירתו ומה שעשה זכויות בחייו את זה יכול לזכות ולא במה שיעשו לאחר פטירתו, אבל מה שעושים הילדים מחמת חינוכו בזה הרי זו זכותו שהיא זכות החינוך שנתן להם ולכן אשה שמחנכת את ילדיה לעשיית טוב וללכת בדרך הישרה, הרי היא פעלה טוב ויש לה שכר טוב על זה ואם לאחר מכן ילדיה בוחרים בדרך לא טובה היא איננה נענשת על כך.

2. בהקשר לשאלתך על הולדת ילדים חילוניים שאינם שומרי תורה ומצוות. הנה אין אנו יודעים חשבונות שמים והאדם צריך לעשות את המוטל עליו ואת חובתו בעולם ואין אדם יודע את העתיד להיות מצאצאיו. בתלמוד בבלי מסכת ברכות דף י’ עמוד א’ מסופר על חזקיהו המלך שנגזר עליו מיתה בגלל שלא קיים פריה ורביה וכשבא אליו ישעיהו הוא שאל את חזקיהו למה הוא לא קיים פריה ורביה ואמר לו חזקיהו שלא רצה להוליד ילדים בגלל שידע ברוח הקודש שהם יהיו רשעים ואמר לו ישעיהו שאין לאדם לעשות חשבונות שמים אלא לעשות את המצווה עליו וחובתו ללדת ילדים.

האדם מצווה ללדת ילדים ושכר המצווה גדול ביותר וזו המצווה הראשונה בתורה והיא קיום העולם וכל המוסיף נפש אחת בישראל כאילו בנה עולם (רמב”ם פרק ט”ו מהלכות אישות הלכה ט”ז). כמו כן גם נכדים וצאצאים שיבואו הם יהיו בזכות הילדים שתולידי. בנוסף אמרו חז”ל שאפילו הריקים בישראל מלאים מצוות כרימון (בבלי ברכות נ”ז ע”א). תחשבי על מצוות ברית מילה, פסח, סוכה, שופר, חנוכה, חסד, אהבת הזולת, נישואין כדת משה וישראל, ועוד הרבה הרבה מצוות שעושה כמעט כל אדם מישראל שאיננו רשע להכעיס. אין אנו יודעים לשער מתן שכרם של מצוות אבל אנחנו יודעים ששכר מצווה הוא הרבה יותר מאשר עונש על עבירה שאמרו חז”ל (סוטה יא, סנהדרין ק’ ועוד) בהרבה מקומות שמרובה מידה טובה ממידת פורענות ועל כל מצווה ומצווה שעושים מקבלים כל כך הרבה שכר שאין לנו יכולת בכלל לשער ולהבין את גודל השכר.

תחשבי על ילד שיכול להציל חיים של מישהו, יכול להיות רופא, להיות אבא טוב, לעזור לשכנים, לחברים ולקיים כל כך הרבה מצוות, גם אם הוא לא ישמור על כל המצוות וגם אם יעשה דברים שאסור לעשותם, הוא יקבל שכר על כל המעשים הטובים שעשה וגם הוריו שהביאוהו לעולם יקבלו שכר.

בתי הדין הדגישו כמה פעמים בפסקיהם (פד”ר ט’ עמ’ 259 ועוד) שתפקיד ההורים בחינוך הילדים קיים גם אצל אלו שאינם שומרי תורה ומצוות. חינוך למידות טובות, להיות איש בין האנשים, להיות מועיל ותורם לחברה, הרי זה בכלל חיוב החינוך של ההורים.

אין הקב”ה בא בטרוניה עם בריותיו, השי”ת שנותן את הילדים לאדם והוא השותף השלישי יחד עם ההורים בכל לידה, ייתן גם עזרה למי שרוצה ללכת בדרך טובה. גם אם עדיין לא מקיימים את כל מצוות התורה, אפשר להתחזק במשהו אחד כמו תפילה או חסד ולשמור על זה ולחנך בזה את הילדים ובזה תראי הרבה נחת מילדייך שיגדלו ויעשו טוב, תראי להתפלל עליהם והשם יתברך ישלח לך ברכה והצלחה ורוב נחת.

ברכה והצלחה

רפאל

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד שאלות באותו נושא:

כיבוד הורים של אמא נרקסיסטית הוא אפשרי?
לי ולאמי מעולם לא היו יחסים טובים. היא מה שמגדירים היום, הייתה הורה נרקסיסטית. כל חיי למדתי לרצות אותה וכשלא עשיתי זאת חשתי אשמה ומצפון עצומים, גם אם הדברים לא קשורים בה בכלל. לפני כעשר שנים היא פיתחה הפרעה פרנואידית ובה היא חושבת שאבא שלי ואח שלי פוגעים בה (מעולם...
קושי גדול עם אמא שלי
אני גדלה בבית איכותי, עם ייחוס טוב וכו׳. בתכלס, השלום בית של הורי לא כל כך מוצלח- מאז שאני זוכרת את עצמי כילדה קטנה היו ביניהם ריבים ומחלוקות. אני תמיד הייתי בצד של אבא, עודדתי אותו וחיזקתי את דבריו במריבות כי לדעתי אימי לא פעלה נכון. הורי עברו קשיים אמי...
דברתי רע על אבא שלי ואני לחוצה מזה מאד
אקדים ואודה לכם.ן על עבודת הקודש שאתם עושים… עצם העובדה שאני עכשיו בפחדים ותהיות- יש לי לאן לפנות- היא מרגשת ומוערכת מאוד… תודה! אז ככה. לפני בערך 3 שנים דיברתי עם דמות שהכרתי (שהיא גם פסיכולוגית..) על קשריי עם אבי. דיברתי איתה לא במסגרת טיפולית, אלא כי סתם ככה הכרנו...
אמא שלי יורדת עלי בלי סוף
אני בת 31. נשואה + 1. מאז ומתמיד יש לי בעיות עם אמא שלי מהילדות שעוד גרתי איתה תמיד היא הייתה יורדת עליי בלי סוף, לא יודעת להכיל אותי בכלום, אי אפשר היה לספר לה שום דבר מבלי לקבל צעקות ממנה, לא אהבה שחברות באות אליי בתור ילדה כדי שחס...
השקפת העולם שלי שונה מזו של ההורים שלי
אני בחור ישיבה לומד בישיבה קטנה ולא כל כך מוצא את עצמי גם מבחינה לימודית וגם מבחינת חיבור לערכים החינוכיים. אני מבין שאני עוד צעיר ושלא הכל ניראה תמיד נכון אבל בכל זאת אני שואף לדרך חיים שונה ויותר מאפשרת. אני גם רואה הרבה שוני ביני לבין ההורים שלי מבחינת...
קרועה בין בעלי לאבא שלי
אני בת 30 נשואה שמונה שנים ויש לנו 6 אוצרות שמיים מתוקים ברוך השם…אני מאוד אוהבת את בעלי ובעלי אוהב אותי יש לנו את כל הכלים ברוך השם לבניית זוגיות מאושרת. מאז שהתחתנתי אבי לא סובל את בעלי הוא מדבר עליו לא יפה ומתנהג גרוע. בהתחלה זה היה רק מולו...

עידכונים ותשובות בכל דרך שרק תרצו

באימייל
הזינו את כתובת המייל שלכם
בוואצאפ
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
דילוג לתוכן